Харьков

Харьков - история - Основание Харькова

НовостиФорумКаталог фирмКаталог сайтовГор. справкаИсторияПриродаФото    ПОИСК  

История Харькова

Из книги Михаила Грушевского "История Украины"

Слобідщина займала нинішню Харківську губернію з сусїднїми частями Курської й Воронізької. Ми вже не раз згадували про неї, знаємо, що вона заселила ся українськими виходнями, як ті в тісні часи мандрували з українських земель, що були під Польщею, за московську границю й осідали за лїнїєю пограничних кріпостей, вибудованих московським правительством—за так званою „білгородською чергою" що загорожувала дорогу Татарам в московські землі. Осідаючи тут на татарських шляхах, наші виходні приймали на себе сторожову службу й воєнну оборону отсього погранича, а за се від московське правительства діставали ріжні права й привилеї.

Звістки про таких українських виходнїв маємо ще з другої половини XVI, потім в першій половинї XVII в. Значна маса таких пересельцїв вийшла в 1638 р. з гетьманом Яцком Острянином—було їх самих козаків звиш 800 душ, не рахуючи жінок і дітей. Вони оселили ся в околицях Чугуєва й організували тут осібне військо козацьке, але щось скоро сприкрило ся їм тут, вони збунтували ся, вбили Острянина й пішли начад за польську границю. Потім особливо великий рух наступив, як нарід розчарував ся в Хмельниччині, особливо після Берестечка, в 1651 р. Українцї йшли великими партиями і меньшими ватагами, селили ся слободами, ставили городи, та переносили козацький устрій в ті сторони. Так 1652 р. тисяча козаків з полковником Дзиньковським, прийшовши з сімями і всім господарством, оселили ся над р. Сосною, поставили город Острогожськ і зробили початок Острогожському полкови, В тім же часї иньші Українці оселили ся над Пслом, поставили город Суми й положили початок полкови Сумському. 1654 р. стрічаємо перших осадників в Харкові, що будують тут на другий рік город і т. д. Переселеннє потім трівало й дальше, в 1660, 1670 і 1680-х роках, і зайняло велику просторонь, як добра половина Гетьманщини, тільки рідше заселена.

За свою військову службу сі українські слобожане були увільнені від всяких податків і повинностей, їм позволено жити й правити ся „по своїм обиклостям", і на взір Гетьманщини вони організували тут полки, числом пять—Сумський, Ахтирський, Харківський, Острогожський й Ізюмський. Полки поділяли ся на сотні й мали такий же устрій як в Гетьманщині, правили ся виборною старшиною; тільки безпосереднє підлягали московським приказам, і взагалі стояли в більшій залежности від московського начальства, ніж полки Гетьманщини. Гетьмани пробували намовити московське правительство, щоб віддало слобідські полки під гетьманське начальство. Особливо Самойлович добивав ся того, як Москва відрекла ся правобічної України. Але Москва, маючи замір з часом і Гетьманщину поставити в подібне становище, не здавала ся на сі представлення. Рано заведено в Слобідщині московське право—судили по законам московським, тим більше що між українськими осадниками було де що і московської домішки таки від разу, і тутешня старшина росийщила ся ще скорше і лекше ніж у Гетьманщині. Слобідщина служила московським правителям немов пробним камінем для касовання козацьких порядків, і звичайно правительственні реформи в Гетьманщинї на кількадесять лїт попередержали ся реформами в Слобідшинї.

Уже в 1732 р. в Слобідщинї попробували були зовеїм скасувати старий козацький устрій: заведено замість козацьких полків драгунські, здатнїйших козаків зачислено туди драгунами, а всіх иньших переведено в селянський стан; офіцерів визначено великоросийських. Се викликало одначе таке невдоволеннє, що цариця Єлисавета 1743 р. скасувала сю реформу і відновила козацький устрій—одначе в справах не-воєнних віддала сї полки під вдасть білгородського губернатора. Такий порядок протримав ся ще двадцять лїт, до 1763—4 рр., коли слобідські полки покасовано і заведено на їх місце гусарські вже на завеїди.

Суспільні відносини теж складали ся тут подібно як у Гетьманщині, але також ще скор ше підводили ся під московські. На старих заїмках і військових землях виросталимаетности старшинські, заселялися підданими; старшина переходила в положеннє московських поміщиків, некозацька селянська людність—в становище кріпаків. Величезні надання від московського правительства тим старшинам, які вміли особливо зарекомендувати свою вірність і покору, помагали тому. Сумський полковник Кондратіів напр. за свою вірність дістав такі величезні надання, що в 1780 р. його сїмя володїла 120 тисячами десятин. Коли в 1767 р. обмірковував ся проект нових законів для Росії, декотрі слобідські депутати підіймали мову про відібраннє забраних старшиною земель і закріпощених людей та поверненнє їх в свобідне. селянство; але се не мало ніякого успіху: поміщицькі й кріпацькі порядки московські встигли вже занадто сильно закорінити ся.

Из книги Ореста Субтельного "Украина. История"

Слобідська Україна. Ця величезна територія, розташована на схід від Полтави навколо сучасного Харкова, формально перебувала у межах Росії. Оскільки вона була малозаселеною й беззахисною перед наскоками татар, у середині XVII ст. царський уряд дозволив кільком хвилям українських втікачів (що рятувалися від безперервних воєн на батьківщині) осісти тут і встановити незалежне само- врядування на козацький кшталт. Під кінець століття населення регіону налічувало близько 86 тис. українців чоловічої статі, з них 22 тис. підлягали військовій службі у козацьких полках. Аналогічно сусідньому Лівобережжю Слобідська Україна поді- лялася на полки, названі за п'ятьма основними поселеннями: Харківський, Сумський, Охтирський, Острогозький та Ізюмський. На відміну від Лівобережжя полковники на Слобожанщині обиралися на довічний термін. Проте Москва пильно стежила за тим, щоб козаки на її кордонах не обрали собі спільного ватажка або гетьмана, ство- ривши таким чином сильний політичний організм, як у Речі Посполитій. Натомість цар призначав воєводу із резиденцією в Бєлгороді, який наглядав за діями козаків і з яким кожен із п'яти полковників спілкувався окремо. Таким чином, зосереджуючи значне українське населення, що дедалі зростало, Слобожан- щина була неспроможною відігравати самостійну політичну роль.

Як і належало сподіватися, інтелігенція звичайно з'являлася в містах — насамперед у тих, де були вищі учбові заклади. Відтак Харків (де 1805 р. за- сновано перший у російській частині України університет) став одним із пер- ших осередків інтелігенції, що народжувалася в країні. Цей університет виник за цікавих обставин: на відміну від інших університетів імперії його відкрили не з ініціативи уряду з метою підготовки державних службовців. Сповненій по- чуття місцевого патріотизму й прагнення піднести культурний рівень України групі місцевого дворянства на чолі з невтомним Василем Каразіним удалося пере- конати імператора Олександра 1 дати дозвіл на заснування університету, а також зібрати для цього необхідні фонди. Лише в 1834 р., коли було засновано універси- тет Св. Володимира, інтелектуальний центр України перемістився із Харкова до Києва.

Основание города Харькова

Город Харьков основан в середине XVII столетия как оборонительный пункт. Знакомство с городом начинается на Университетской горки. Названа она так в связи с открытием на ее территории одного из первых университетов, ставшего центром науки и культуры Украины и юга России. Это старый центр и самая древняя часть города. Здесь на возвышенности, у слияния рек Харькова и Лопани, в 1654—1655 годах построили свои первые дома переселенцы из Правобережной Украины, которые пришли на территорию нынешнего города, входившую в состав Московского государства, спасаясь от польской шляхты. Поселение стало называться Харьковом по имени реки, на которой оно было построено.

В 1656—1659 годах была сооружена деревянная крепость, она вошла в систему укреплений, предназначенных для защиты южных русских земель от набегов крымских татар. Крепостная стена окружала территорию нынешней Университетской горки. Перед нею был вырыт ров и насыпан вал. Крепость имела 10 сторожевых башен. Под крепостью проходили многочисленные подземные ходы. На вооружении крепости в 1663 году числилось 12 пушек с большим запасом ядер и пороха. Две сохранившиеся до наших дней пушки сейчас экспонируются в историческом музее.
Доподлинно нам известны две вещи. Впервые в летописях название «Харьков» появляется лишь в 1627 году. Да и то речь идет о речке Харьков. И второе, пожалуй, самое важное. В одном из первых документов об основании нашего города прямо говорится, что поселенцы из Украины пришли не на пустое место — на нынешней Университетской горке уже стояло древнее поселение, аналогичное Донецкому городищу. Об этом докладывал царю первый русский наместник в Харькове воевода Селифонтов. Беда состоит в том, что в центре Харькова никогда не велись археологические раскопки. Но даже те предметы старины, которые в свое время уже были найдены в Харькове — а это и арабские монеты, и образ Спаса Нерукотворного XIII века, и предметы быта, — позволяют отнести основание нашего города к домонгольскому периоду истории Руси, т. е. XII—XIII векам. В пользу этого же соображения свидетельствуют и харьковские подземные ходы, часть из которых, по свидетельству специалистов, прорыта в то же время. По-видимому, во время татарского нашествия остатки жителей древнего Харькова и спаслись в этих таинственных подземельях. Но в целом город пришел в упадок и к середине XVII века являл собой жалкую деревушку. Было трудно даже предположить, что это древнее поселение не только обретет вторую жизнь, HO и станет центром всего этого богатейшего края.

Современный Харьков построен на два года раньше официально признанной даты. Он был основан той самой волной переселенцев, что бежала с Украины после поражения запорожцев под Берестечком в 1651 году. Любопытно, что на знамени Харьковского Казачьего, а затем и Драгунского полков всегда стояла дата «1651 год».
Основателем же нашего города является не мифический Харько или Андрей Квитка, а руководитель данной партии переселенцев, которого звали Иван Каркач. Человек, имя которого до сих пор ничего не говорит уху рядового харьковчанина. Основатель огромного города, до сих пор не удостоившийся даже памятника. Так или иначе, первые харьковчане поселились у слияния речек Лопани и Харькова, и город начал постепенно расти.
С продвижением границ государства па юг, к берегам Азовского и Черного морей, Харьков постепенно теряет свое военное значение и, разрастаясь, становится значительным ремесленным и торговым городом. Этому способствовало его выгодное географическое положение.

После отмены крепостного права в России быстрыми темпами развивается капитализм. К началу XX века Харьков превращается в крупный промышленный центр и железнодорожный узел. Основным занятием жителей этих мест являлись землепашество и пчеловодство. Причем, пахать приходилось с оружием за плечом, ведь каждую минуту могли напасть татары.

Университетская улица, как, впрочем, и сама горка, получила свое название от Харьковского Императорского университета, основанного здесь в 1805 году. Бывшее здание университета является губернаторским дворцом, построенным под руководством И.М. Вильянова и П.А. Ярославского специально к приезду Екатерины II в Харьков.
Именно Екатерине II харьковчане обязаны гербом своего города, на котором изображены скрещенные рог изобилия и жезл бога торговли Меркурия. Этот герб оказался настолько удачным, что любые последующие попытки изменить его, включая радиоактивный колосок и шестеренку советского периода, потерпели неудачу. Герб остался в памяти харьковчан именно таким, каким его даровала более двух веков назад Екатерина II.

Одна из достопримечательностей Харькова — Покровский собор, самое старое из сохранившихся зданий города. Он построен в 1689 году. Покровский собор — ценный памятник украинской архитектуры второй половины XVII века. Это типичная украинская трехкупольная церковь. Во внешней отделке здания видны элементы русской архитектуры — свидетельство связей украинской и русской культур.

В центре Университетской горки — Успенский собор, один из замечательных памятников архитектуры, сооруженный в 1771 — 1777 годах в стиле русского барокко. В 1821 — 1844 годах по проекту архитектора Е. Васильева в память о победе русских войск над наполеоновской армией была построена новая колокольня собора. Увенчанная золотым куполом, колокольня привлекает внимание простотой и величием, строгостью форм. Это самое высокое здание в Харькове — высота ее 89,5 метра.

В переулке Короленко, примыкающем к площади Конституции, находится государственная научная библиотека имени В. Г. Короленко, одна из крупнейших библиотек Украины. Открыта в 1886 году. Здание библиотеки построено в 1901 году по проекту архитектора А. Н. Бекетова. В фондах библиотеки — около 5 миллионов книг по всем отраслям знания, среди них уникальные издания XIV—XVI веков. Здесь хранится литература более чем на 80 языках мира.
С самого начала своего поселения жители Харькова обустраивали своё жильё в хуторах, занимались сельским хозяйством и пчеловодством. Поэтому дворы поселенцев тогда размещались за крепостью во всех направлениях. Затем поселения протянулись к речкам Харьков и Лопань.

Первые дома появились в XVII столетии вдоль дороги на Полтаву, названную Полтавским Шляхом. Одна из старейших улиц города — Московская возникла в XVII столетии. Своё название она получила от названия пути на Москву, что проходил по этой улице в XVII столетии. Теперь эта улица носит название Московский проспект. Сумская улица также возникла в XVII столетии, она получила своё название от направления старинного пути к городу Сумы. К старейшим улицам Харькова относится также улица Рымарская, ёё строительство началось в XVII столетии. Но первые дома здесь не сохранились. В конце XVII столетия возникла дорога на город Змиёв, которая положила начало Змиевской улице (ныне проспект Гагарина).

Одновременно с появлением крепости возникла Николаевская площадь, на которой разместилась Николаевская церковь, построенная за единой стеной крепости сразу после основания города. В XVII столетии на площади проводились ежегодные ярмарки, а в зимнее время она служила местом катания на санях. Теперь эта площадь носит название площадь Конституции.

В настоящее время главной площадью города Харькова является площадь Свободы, одна из крупнейших в Европе. Также отличительной достопримечательностью Харькова является памятник великому кобзарю Украины, который находится в саду имени Т.Г. Шевченко - старейшем зеленом массиве в центре города заложенном в 1804 г.

Справка Харькова

- Контакт
- Наш баннер
- Размещение информации
Портал "Твой любимый Харьков" ® 2007-2022 | Правовая информация